اخبار استان ها

بيشتر

يكشنبه1401/11/16

00:31:4

41

در کمیته علائم استان زنجان با صدور 2 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری موافقت شد

در جلسه کمیته علائم استان زنجان که با حضور اعضاء و به ریاست مرتضی واحدپور سرپرست اداره کل استاندارد استان، برگزار گردید، 2 واحد تولیدی موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری شدند، پروانه کاربرد علامت استاندارد 9 واحد تولیدی به دلایل بی اعتبار بودن پروانه، توقف خط تولید، تعطیلی واحد تولیدی، عدم رفع نواقص، و ...؛ تعلیق و ابطال شد و پروانه کاربرد علامت استاندارد 4 واحد تولیدی نیز پس از رفع نواقص محصولات تولیدی خود رفع تعلیق و تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان، پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد تولیدی آقای محمدجهانی برای فرآورده بتن آماده اسلامپ دار با علامت تجاری ثبت شده و واحد تولیدی توسعه آروین الکترونیک پارس برای فرآورده بندها و کابل های قابل انعطاف با نام تجارتی سیمند به فارسی و SWR به لاتین، موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری شدند.
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری واحدهای تولیدی شن و ماسه ایده لوئی و قلعه جوق برای فرآورده تولیدی سنگدانه مورد مصرف در بتن آماده، واحد تولیدی به آفرید پارسیان میهن برای فرآورده شکر بسته بندی شده، واحد تولیدی آقای محمود اسماعیلی برای فرآورده یخی خوراکی و واحد تولیدی اورشن برای فرآورده بتن آماده اسلامپ دار ابطال شدند
.