اخبار استان ها

در جشنواره شهید رجایی گلستان استاندارد بر سکوی دوم استان ایستاد

در جشنواره شهید رجایی گلستان استاندارد بر سکوی دوم استان ایستاد

اداره کل استاندارد گلستان در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1400، به عنوان دومین دستگاه برتر استان معرفی شد.

پنجشنبه31شهريور1401

اداره کل استاندارد گلستان در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1400، به عنوان دومین دستگاه برتر استان معرفی شد.

مدیر کل استاندارد مازندران با کارکنان اداره استاندارد معاونت استاندارد بندر امیرآباد بهشهر دیدار کرد

مدیر کل استاندارد مازندران با کارکنان اداره استاندارد معاونت استاندارد بندر امیرآباد بهشهر دیدار کرد

مدیر کل استاندارد مازندران با هدف تسهیل و تسریع ترخیص کالای اساسی از معاونت استاندارد مستقر در بندر امیرآباد بهشهر بازدید و از نزدیک روند اجرایی کار در آن اداره را مورد بررسی قرار داد

چهارشنبه30شهريور1401

مدیر کل استاندارد مازندران با هدف تسهیل و تسریع ترخیص کالای اساسی از معاونت استاندارد مستقر در بندر امیرآباد بهشهر بازدید و از نزدیک روند اجرایی کار در آن اداره را مورد بررسی قرار داد

12345678910...>>>