ارتباط مستقیم با مدیران و معاونین

* ارتباط مستقیم با مدیران و معاونین
* نام و نام خانوادگی
* کد ملی
شماره تماس
* پست الکترونیک