تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد (شناسه خدمت: 13011456000)
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي (شناسه خدمت: 13011458000)
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا (شناسه خدمت: 10031457000)
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي (شناسه خدمت: 10031459000)
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد (شناسه خدمت: 10031940000)