دسترسی سریع

فرم
ثبت نام متقاضیان جایزه دوره هفدهم
تاریخ تکمیل فرم
* نام سازمان
* نام مدیر عامل
* تلفن مدیرعامل
* فاکس مدیر عامل
* پست الکترونیکی مدیر عامل
* کد اقتصادی
* شماره ثبت شرکت
* شناسه ملی
* بخش فعالیت
نوع درصد مالکیت سازمان
* دولتی
* خصوصی
* خارجی
* عمومی(نهادها و بنیادها)