لیست نظرسنجی الکترونیکی از ارباب رچوع در ارتباط با کیفیت خدمات سامانه ها
جستجو نظرسنجی
سامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.
نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟
توضیحات