دسترسی سریع

فرم
لیست نظرسنجی سازمان
جستجو نظرسنجی ارباب رجوع
تاریخ مراجعه
صنعت
سمت
به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟
اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟
نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟
میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟
مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟
دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟

174 رکورد
 • 1. تاریخ مراجعه: 1401/11/08
  صنعت: انگ فلزات گرانبها
  سمت: شعبه 4حقوقی ماکو
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: به دادگاه استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو شعبه 4حقوقی ماکو به خاطر نارضایتی از قاضی شعبه 4حقوقی ماکو اقای حمید صمد زاده قرتپه
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بد
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: ضعیف
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بد
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: نه
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: فقط قاضی شعبه 4حقوقی شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی خیلی رفتاربدی کرد حمید صمد زاده به علت رشوه خوری از اقای جعفرر قره باغی بلخکانلو منو بدبخت کرده قاضی شعبه 4حقوقی ماکو استان آذربایجان غربی
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: قاضی شعبه 4حقوقی شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی اقای حمید صمد زاده
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): اقای حمید صمد زاده قرتپه قاضی شعبه 4حقوقی ماکو استان آذربایجان غربی به علت رشوه خوری منو بدبخت کرده وحتی نزاشت من دفاع خودمو بکنم
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: فقط درشعبه 4حقوقی ماکو استان آذربایجان غربی اقای حمید صمد زاده قرتپه منو بدبخت کرده وحتی نزاشت من دفاع خودمو بکنم وبا دیدن هردو چشمم حاضر به سوگند قران کریم قسم بخورم اقای حمید صمد زاده قرتپه از اقای جعفرقره باغی بلخکانلو رشوه گرفت
 • 2. تاریخ مراجعه: 1401/09/23
  صنعت: انگ فلزات گرانبها
  سمت: مدیرعامل
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: مالی
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بد
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: ضعیف
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بد
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.:
 • 3. تاریخ مراجعه: 1401/09/08
  صنعت: ایمنی، سلامت، انرژی و محیط زیست
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: واحداستانداردآسانسور
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بسیارخوب
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: عالی
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کاملا
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: بسیارزیاد
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: مهنس شفیعی
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.:
 • 4. تاریخ مراجعه: صنعت: ساختمانی ومعدنی
  سمت: مدیر عامل
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: آسانسور
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بسیارخوب
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: عالی
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کاملا
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: بسیارزیاد
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: علی منصوری
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: .....
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): نداشته اند
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: اداره بسیار مفید و از نظر سیستم بسیار پاک
 • 5. تاریخ مراجعه: 1401/07/24
  صنعت: ساختمانی ومعدنی
  سمت: مسئول آزمایشگاه
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: به دفتر سرکار خانم حسن پور و دفتر آقای دکتر هاشمی
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بد
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: ضعیف
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بد
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: سر کار خانم سخن آفرین
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: دکتر سید محمود هاشمی( ایشان پاسخ گو نیستند، اصلا حضور ندارند) - آقای محمد پور مسئول دفتر - سر کار خانم حسن پور ( بسیار بد اخلاغ و عدم پاسخگویی )
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: مرکز ملی تایید صلاحیت مکانی جهت به بن بست کشاندن روال استاندارد هست که به شکل عجیبی خود مختار و با قراردادی که با شرکت های بازرسی می بندد فقط سرکیسه کردن مراکز و آزمایشگاه ها به هر شکل می باشد که فردی غیر مطلع، و غیر پاسگو مسئول آن نهاد است، خواهشمند است اداره استاندارد خود شخصا به بحث تایید صلاحیت رسیدگی کند و از این رول پاسکاری و خصوصی سازی دست بردارند .
12345678910...>>>