دسترسی سریع

فرم
لیست نظرسنجی سازمان
جستجو نظرسنجی ارباب رجوع
تاریخ مراجعه
صنعت
سمت
به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟
اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟
نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟
میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟
مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟
دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟

168 رکورد
 • 1. تاریخ مراجعه: 1401/05/01
  صنعت: انگ فلزات گرانبها
  سمت: سمت
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: واحد مراجعه
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بسیارخوب
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: عالی
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کاملا
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: بسیارزیاد
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: فرد مرقوم
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: فرد مناسب
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: فرد نامناسب
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): خلاف مقررات
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: نظرات و پیشنهادات
 • 2. تاریخ مراجعه: سمت: xjk71a9w6ncg6lda1h870gn1e77dyusnx4nt
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: xjre1h936ucn6sdh1o8e0nn8ee7ky1suxbn0
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بسیارخوب
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: عالی
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کاملا
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: بسیارزیاد
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: m4inm8uurlxerjy8mft5le8zz5sbjsdli28r
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: i6pwofw1tszltq0fomvcnla61cuilzfsk9ay
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: jysugio4lvroltsigpnffo29tfmld27vcc21
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): xcs8ui24zv5ozt6iup1ftog97f0lr2lvqcg1
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: zjk71a9w6ncg6lda1h870gn1e77dyusnx4nt
 • 3. تاریخ مراجعه: سمت: 198629
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: 129634
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: بسیارخوب
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: عالی
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کاملا
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: بسیارزیاد
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: 841656
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: 839163
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: 896137
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): 762402
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: 871748
 • 4. تاریخ مراجعه: صنعت: شیمیایی
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: خوب
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: عالی
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کاملا
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بسیارخوب
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: بسیارزیاد
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.:
 • 5. تاریخ مراجعه: 1401/02/12
  صنعت: شیمیایی
  سمت: مدیر عامل
  به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟: متوسط
  نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟: نامناسب
  میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟: ضعیف
  مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟: کم
  دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟: بد
  به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟: اندک
  در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.: خیر
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.: هیچ کسی پاسخ گو نیست!
  نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.: خانم سخن آفرین و باقری
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر): خانم سخن آفرین بی ادب ترین فرد ایران هستند و شخصیت ندارند واقعا متاسف هستم از وجود همچین افرادی ........
  لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.: فرستادن خانم سخن آفرین به نزدیک ترین تیمارستان از اسرع فرصت ...
12345678910...>>>