دسترسی سریع

فرم ارائه پیشنهادات
*ورود اطلاعات پیشنهاد دهنده
تاریخ پیشنهاد
* سطح پیشنهاد

* عنوان پیشنهاد
* نام و نام خانوادگی
* مدرک تحصیلی
* رشته تحصیلی
* تلفن مستقیم ارتباطی
* محل خدمت
* سابقه خدمت
* پست سازمانی
* نوع استخدام

تشریح فرآیند فعلی با ذکر الزامات قانونی
* تشریح فرآیند پیشنهادی
* افراد شرکت کننده در پیشنهاد
* نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد
* برآورد میزان اعتبار برای پیاده سازی پیشنهاد
* الزامات و اسناد بالادستی قانونی پیشنهاد
* فایل پیوست (تشریح پیشنهاد به صورت فلوچارت و اسکن سایر اسناد)