دسترسی سریع

سازمان از نگاه آمار
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديدنظر شده در شش ماهه اول سال1396: 374 استاندارد 
 • تعداد  بازنگری استاندارد ملی در شش ماهه اول سال 96: 2500استاندارد
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديدنظر شده در سال13952194 استاندارد 
 • تعداد بازنگری استاندارد ملی در سال95: 8431استاندارد
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديدنظر شده در سال13942684 استاندارد 
 • تعداد بازنگری استاندارد ملی در سال 94: 1019استاندارد
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديدنظر شده در سال13933053 استاندارد 
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديدنظر شده در سال13923052 استاندارد 
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديدنظر شده در سال1391: 2578 استاندارد 
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديدنظر شده در سال1390 : 2204 استاندارد
 • تعداد استانداردهاي ملي مصوب شده تا پايان سال 1389 : 18698 استاندارد 
  (با احتساب تعداد استانداردهاي چند قسمتي)
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديد نظر شده در سال 1389:  2481 استاندارد
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديد نظر شده در سال 1388 :  2329 استاندارد
 • تعداد استانداردهاي ملي تدوين و تجديد نظر شده در سال 1387 :  1770 استاندارد
 • تعداد کميته هاي ملي:   31 کميته ملي
 • تعداد کل کارکنان موسسه (رسمي ، پيماني ، قرارداد کار معين و سرباز درستاد و استانها)تا پایان(30/09/95):2606نفر
 • تعداد کل تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي همکار براساس روش اجرايي NACI-P13 تا پايان سال 95: بیش از 2000
 • تعداد  تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي همکار بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025  تا پايان سال95:  586 آزمايشگاه
 • تعداد  تاييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي فني و جوش بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020 تا پايان سال 95: 349تایید صلاحیت
 • تعداد تاييد صلاحيت شرکتهاي گواهي کننده سيستمهاي مدیریت تا پايان مهر96 : 20شرکت(تعداد نهادهای تایید صلاحیت شرکت های گواهی کننده سیستم های مدیریت کیفیت 17شرکت و تعداد نهادهای تایید صلاحیت شرکت های گواهی کننده بر اساس استاندارد 3834، 3(شرکت))
 • تعداد شرکتهاي بازرسي کننده کالاهاي صادراتي و وارداتي داري تائيد صلاحيت تا پايان سال 95: 103 شرکت
 • تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کالا- استانی:97شرکت
 • کميته هاي فني بين المللي  ISO مستقر در ايران :    ISO/TC217 ،   ISO/TC91 ،ISO/TC134،ISO/TC122  ،  ISO/TC34/SC10  
 • یک کمیتهCODEX یک کمیته،SMIIC