دسترسی سریع

اطلاعات مربوط به معیار مصرف انرژی و محیط زیست
 
اطلاعات مربوط به معیار مصرف انرژی ، آب و محیط زیست در تجهیزات و فرایندهای صنعتی انرژی بر 
تجهیزات انرژی بر 


تجهیزات آب بر


فرآیندها و سامانه های انرژی بر


سامانه انرژی   (http://isom.isiri.gov.ir/energy/mainpage.php) آموزش تصویری سامانه انرژی 

راهنمای فرایندهای نظارت بر اجرای بازرسی فنی انرژی در صنایع :

موتورخانه
محیط زیست

قانون هوای پاک - تکالیف سازمان ملی استاندارد ایران
  1. فهرست تجهیزات مورد تایید سنجش ذرات در محدوده اندازه گیری  PM10 , PM2.5 
  2. فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش BTEX هوای محیط
  3. فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش SO2 هوای محیط 
  4. فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش CO هوای محیط
  5. فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش NO2 هوای محیط
  6. فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش O3 هوای محیط 
مدیریت پسماند  قانون حفاظت از خاک