دسترسی سریع

فیلتر
۱. شرایط احراز برای انتخاب واحد تولیدی نمونه را چگونه ارزیابی میکنید؟
فیلتر
2.وزن امتیازات عوامل ارزیابی را چگونه ارزیابی می کنید؟
فیلتر
۳. نظر شما در خصوص ارائه مدارک الزامی و اختیاری جهت ثبت درخواست انتخاب واحد تولیدی نمونه چیست؟
فیلتر
۴. چک لیست عوامل ارزیابی جهت انتخاب واحد تولیدی نمونه را سختگیرانه ارزیابی میکنید؟
فیلتر
۵. آیا شرایط احراز حداقل امتیاز ۶۰ برای انتخاب واحد نمونه استانی و حداقل امتیاز ۷۰ برای انتخاب واحد نمونه کشوری را مناسب می دانید؟
فیلتر
۶. از مکانیزه و سیستمی کردن فرایند انتخاب واحد تولیدی نمونه رضایت دارید؟