رویدادهای مهم

بيشتر

چهارشنبه1401/11/12

08:16:1

1831

استانداردهای قدیمی، بازنگری و ابطال می شوند

به گزارش دفتر تدوین استانداردهای ملی، در اجلاسیه های کمیته ملی خودرو و نیروی محرکه، مکانیک، مهندسی ساختمان، آب و آبفا، پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف، تعدادی از استاندارد ها (به شرح زیر) بررسی و ابطال اعلام شدند.

شماره اجلاسیه : 1042 | تاریخ آبان 1401
کمیته ملی : خودرو و نیروی محرکه
استاندارد ملی : «خودرو - ترمزگیری خودروهای سواری و تجاری سبک- ویژگی ها و روش های آزمون»
شماره استاندارد : INSO-UNECE-R-13H
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : «خودرو- سامانه ترمز خودروهای سواری- ویژگی ها و روش های آزمون»
شماره استاندارد جایگزین :  ۲۳۱۸۳
-----------------------------------------------------------
شماره اجلاسیه : 1042 | تاریخ آبان 1401
کمیته ملی : خودرو و نیروی محرکه
استاندارد ملی : «ماشین های کشاورزی - تراکتورها و ماشین‌های کشاورزی، جنگلداری، فضای سبز و ادوات باغبانی-کتابچه راهنمای کاربران»
شماره استاندارد : 8102
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : «تراکتورها و ماشین های کشاورزی و جنگلداری-  تجهیزات موتوری باغبانی و فضای سبز - دفترچه های راهنمای کاربر - محتوا و قالب»
شماره استاندارد  جایگزین :  20007
------------------------------------------------------------------
شماره اجلاسیه : 1042 | تاریخ آبان 1401
کمیته ملی : خودرو و نیروی محرکه
استاندارد ملی : «راه آهن- پل های فولادی- ریل گذاری بدون بالاست»
شماره استاندارد : 8030
وضعیت : ابطال
------------------------------------------------------------------
شماره اجلاسیه : 161 | تاریخ دی 1401
کمیته ملی : آب و آبفا
استاندارد ملی : « آب-  حفاظت و جابجایی نمونه های آب - آیین کار»
شماره استاندارد : ۹۸۸۶
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : «کیفیت آب - نمونه برداری - قسمت ۳ :حفاظت و انتقال نمونه های آب»
شماره استاندارد  جایگزین :  ۳-۱۱۶۱۱
----------------------------------------------------
شماره اجلاسیه : 583 | تاریخ آذر 1401
کمیته ملی : پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
استاندارد ملی : « روش اندازه گیری مقاومت پارچه های تاروپودی در مقابل جرخوردگی به روش سقوط پاندول»
شماره استاندارد : 4199
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : «منسوجات - جرخوردگی پارچه – قسمت 1 : تعیین نیروی جرخوردگی به روش Elmendorf »
شماره استاندارد  جایگزین :  ۱-۴۱۹۹
---------------------------------------------------------
شماره اجلاسیه : 252 | تاریخ دی 1401
کمیته ملی : پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
استاندارد ملی : « اندازه گیری ابعاد فرش های دستباف»
شماره استاندارد : 500
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : «کفپوش های نساجی- فرش - تعیین ابعاد -روش های آزمون»
شماره استاندارد  جایگزین : 2265
------------------------------------------------------------------
شماره اجلاسیه : 1901 | تاریخ مهر 1401
کمیته ملی : مکانیک  
استاندارد ملی : «آزمون های پذیرش برای سامانه های کنترل سرعت توربین بخار»
شماره استاندارد : INSO-IEC 61064
وضعیت : ابطال
------------------------------------------------------------------
شماره اجلاسیه : 1901 | تاریخ مهر 1401
کمیته ملی : مکانیک  
استاندارد ملی : «توربین های بخار - خلوص بخار»
شماره استاندارد : INSO-IEC 61370
وضعیت : ابطال
------------------------------------------------------------------
شماره اجلاسیه : 1901 | تاریخ مهر 1401
کمیته ملی : مکانیک  
استاندارد ملی : «راهنمای استفاده و نگهداری سیال های کنترل توربین تریریل استر فسفات»
شماره استاندارد : INSO-IEC 60978
وضعیت : ابطال
------------------------------------------------------------------
شماره اجلاسیه : 990 | تاریخ دی 1401
کمیته ملی : مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی
استاندارد ملی : «ساختمان- هماهنگی مدولار - مدول پایه»
شماره استاندارد : 12679
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : « ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران- هماهنگی همسان- همسانه»
شماره استاندارد  جایگزین : 23098
------------------------------------------------------------------