اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

چهارشنبه1401/9/16

11:35:1

1129

خوراک انسان و دام – بیشینه رواداری فلزات سنگین و روش های آزمون

استاندارد ملی به شماره 12968

جهت واردات مشمول مقررات استاندارد اجباری

بر اساس مصوبات کمیسون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست مورخ 1396/2/26 استاندارد ملی به شماره 12968 تحت عنوان خوراک انسان و دام بیشینه رواداری فلزات سنگین و روش های آزمون، جهت واردات مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد، اینک تجدید نظر اول این استاندارد در یک هزار و هشتصد بیست و یکمین اجلاسیه کمیتة ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 1400/2/26 مورد تصویب قرار گرفته؛ مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی در روزنامه  رسمی می باشد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی: www.inso.gov.ir و یا در تهران به سازمان ملی استاندارد واقع در میدان ونک؛ و در استان ها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.
دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی