اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

چهارشنبه1401/8/25

13:27:5

309

بخاری گازسوز دودکش دار- مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

اصلاحیه اول استاندارد ملی به شماره 2-1220

بر اساس مصوبات یکصد و دومین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ 1381/03/05 مصوبات کمیته ملی انرژی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد؛ اینک اصلاحیه اول استاندارد ملی به شماره 2-1220 تحت عنوان «بخاری گازسوز دودکش دار- مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی» در یکصد و هفتاد و نهمین کمیته ملی انرژی، مورخ 1401/5/22 مورد تصویب قرار گرفته است؛ مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.
الزامات قانونی:
توجه : شروع اجرای اجباری اصلاحیه استاندارد مذکور، یکماه پس از انتشار در روزنامه رسمی می باشد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی: www.inso.gov.ir و یا در تهران به سازمان ملی استاندارد واقع در میدان ونک؛ و در استان ها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.

 
دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی