اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

چهارشنبه1401/8/25

13:22:2

268

اطلاعیه تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران به شماره 4921 و 15

فهرست آخرین مصوبات کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی، به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ردیف عنوان شماره استاندارد ملی توضیحات
1 پسته ناخندان ویژگی ها 4921 تجدید نظر دوم
2 پسته طبیعی خندان  ویژگی ها 15 تجدید نظر ششم
الزامات قانونی:
رعایت مقررات استاندارد های مذکور سه ماه پس از تاریخ انتشار آگهی برای کلیه واحد های تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی الزامی می باشد. شایان ذکر است جهت صادرات رعایت الزامات استانداردهای ملی مربوط الزامی است.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی: www.inso.gov.ir و یا در تهران به سازمان ملی استاندارد واقع در میدان ونک؛ و در استان ها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.
 
دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی