اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

دوشنبه1401/8/9

12:10:5

335

گاز طبی زخم‌بندی با بافت ساده - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

تجدید نظر سوم استاندارد ملی به شماره 3061

بر اساس مصوبات یکصد و دومین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ 1381/3/5 باند زخم بندی تحت شمول مقررات استاندارد اجباری می باشد اینک تجدید نظر سوم استاندارد ملی به شماره 3061 تحت عنوان « گاز طبی زخم‌بندی با بافت ساده - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون » در هفتصد و نود و ششمین اجلاسیه کمیتة ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ 1400/12/17 مورد تصویب قرار گرفته؛ مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی در روزنامه می باشد.                                               
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.inso.gov.ir و یا در تهران  به سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
 
دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی
برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.