دسترسی سریع

اطلاعیه و فراخوان بیشتر

مشمول مقررات استاندارداجباری

استانداردملی ایران به شماره 7782 تحت عنوان بلوک های بتنی (سیمانی)غیرباربر-ویژگی ها

برمبنای مصوبات نودوسومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1375/7/4مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارداجباری می باشد. استانداردملی ایران به شماره 7782 تحت عنوان بلوک های بتنی (سیمانی)غیرباربر-ویژگی ها درهشتصد و هشتاد و نهمین اجلاسیه کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورد تجدیدنظردوم قرارگرفته است که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
لذاکلیه تولید کنندگان،واردکنندگان وصادرکنندگان این فرآورده یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی در روزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تانسبت به رعایت استاندارد مذکوراقدام لازم را به عمل آورند.
واردات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری پس ازانقضای مهلت مقرربرحسب ضرورت و اولویت باید منطبق بااستانداردملی ویااستانداردهاوضوابط فنی معتبرومورد قبول سازمان باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس استاندارد تعیین شده توسط کشورهدف یااستانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی ویا ذیصلاح کشورهدف ویاصدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
 
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل
برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ