نظرسنجی خدمات سازمان


تاریخ مراجعه
جنسیت
سن تحصیلات
شغل کد ملی
نام استان
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر