میزان رضایتمندی از عملکرد سامانه
   
ضعیف
متوسط
خوب
عالی


میزان رضایتمندی از پاسخگویی همکاران سازمان
   
ضعیف
متوسط
خوب
عالی


میزان رضایتمندی از زمان رسیدگی به انجام کار
   
ضعیف
متوسط
خوب
عالی