دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد

 

 
نام و نام خانوادگی: مجید آقابابائی
سمت: مشاور و مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32814321 (026)
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: