آگهی های اعلام اجباری و تشویقی استاندارد کالاهای منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار

لیست کلی آگهی ها
 • تاریخ تکمیل فرم: 1401/11/04 10:23:28
  نوع اجرای استاندارد: فرآورده های مشمول مقررات اجرای اختیاری
  موضوع آگهی : اصلاحیه
  تاریخ مصوبه: نام فرآورده: شربت آناناس
  عنوان استاندارد: شربت آناناس - ویژگی ها و روش های آزمون
  شماره استاندارد: 1871
  شماره اجلاسیه کمیته ملی : 1871
  تاریخ اجلاسیه کمیته ملی: 1400/12/18
  تاریخ اجرای استاندارد: 1401/12/05
  تاریخ مورد نظر جهت اجرای اجباری: سه ماه پس از انتشار
  فایل آگهیDownload
  شماره اصلاحیه: اول
 • تاریخ تکمیل فرم: 1401/11/04 10:14:03
  نوع اجرای استاندارد: فرآورده های مشمول مقررات اجرای اختیاری
  موضوع آگهی : اصلاحیه
  تاریخ مصوبه: نام فرآورده: قند مایع خرما
  عنوان استاندارد: قند مایع خرما - ویژگی ها و روش های آزمون
  شماره استاندارد: 14442
  شماره اجلاسیه کمیته ملی : 1794
  تاریخ اجلاسیه کمیته ملی: 1399/11/05
  تاریخ اجرای استاندارد: 1401/12/05
  تاریخ مورد نظر جهت اجرای اجباری: سه ماه پس از انتشار
  فایل آگهیDownload
  شماره اصلاحیه: اول
 • تاریخ تکمیل فرم: 1401/09/21 09:48:36
  نوع اجرای استاندارد: فرآورده های مشمول مقررات اجرای اجباری
  موضوع آگهی : تجدیدنظر
  نوع مصوبه: تجا
  تاریخ مصوبه: نام فرآورده: گلاب
  عنوان استاندارد: گلاب - ویژگی ها و روش های آزمون
  شماره استاندارد: 5759
  شماره اجلاسیه کمیته ملی : 1872
  تاریخ اجلاسیه کمیته ملی: 1400/12/03
  تاریخ اجرای استاندارد: 1401/10/16
  تاریخ مورد نظر جهت اجرای اجباری: سه ماه پس از انتشار
  فایل آگهیDownload
  شماره تجدید نظر: 3
 • تاریخ تکمیل فرم: 1401/09/21 09:31:19
  نوع اجرای استاندارد: فرآورده های مشمول مقررات اجرای اجباری
  موضوع آگهی : تجدیدنظر
  نوع مصوبه: مصوبه شورای عالی استاندارد
  تاریخ مصوبه: 1373/09/08
  شماره مصوبه: 91
  نام فرآورده: نوشیدنی کفیر
  عنوان استاندارد: شیرهای تخمیری - نوشیدنی کفیر - ویژگی ها و روش های آزمون
  شماره استاندارد: 11177
  شماره اجلاسیه کمیته ملی : 1869
  تاریخ اجلاسیه کمیته ملی: 1400/12/01
  تاریخ اجرای استاندارد: 1401/10/16
  تاریخ مورد نظر جهت اجرای اجباری: سه ماه پس از انتشار
  فایل آگهیDownload
  شماره تجدید نظر: 1
 • تاریخ تکمیل فرم: 1401/09/01 12:28:59
  نوع اجرای استاندارد: فرآورده های مشمول مقررات اجرای اختیاری
  تاریخ مصوبه: نام فرآورده: تست
  عنوان استاندارد: تست
  شماره استاندارد: 5478
  تاریخ اجلاسیه کمیته ملی: تاریخ اجرای استاندارد:
12>>>