عملکرد سازمانی

فعالیت های دبیرخانه سلامت سازمان
در راستای اجرایی شدن بند 8 چهاردهمین مصوبات جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به منظور تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم و با هدف ارتقای سلامت جسمی و روانی و اجرای برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سلامت کارکنان براساس "بسته پایه خدمات سلامت کارکنان دولت" و مشارکت همه کارکنان دستگاه های اجرایی در فعالیت های ورزشی- سلامتی دبیرخانه سلامت سازمان اقدامات ذیل را اجرا نمود:
  • اجرای طرح پیاده روی در محوطه سازمان برای کلیه کارکنان ستاد در تاریخ 16 بهمن ماه سال 1397؛
  • اجرای طرح بسیج هماهنگ ملی کنترل فشارخون از تاریخ 17 خرداد ماه لغایت 15 تیرماه سال 1398 با ایجاد ایستگاهی در ستاد(درمانگاه سازمان) و در دفترمرکزی(ونک) با حضور یک پزشک و کارشناس پرستاری؛
  • شناسایی پیامگزاران سلامت ادارات کل استانی؛
  • تشکیل کارگروه معاونت پشتیبانی سازمان.

استانداردها با رویکرد سلامتی

مدیریت ایمنی و بهداشتی در شرایط کووید 19
گزارش اقدامات سازمان ملی استاندارد