لیست نظرسنجی خدمات سازمان

 • تاریخ مراجعه: سن: 20
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: تائید صلاحیت آزمایشگاه های همکار استاندارد
  شناسه خدمت: 13011456100
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 2
  پاسخ وب سرویس: لطفا فیلدهای الزامی را به طور کامل وارد کنید
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: متوسط
  سوال 1: 3
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: متوسط
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: کم
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: متوسط
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: متوسط
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: کم
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: خیلی کم
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: خیلی کم
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: خیلی کم
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: کم
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: متوسط
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی کم
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: متوسط
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: خیلی زیاد
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: متوسط
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی کم
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: پاسخ وب سرویس: لطفا فیلدهای الزامی را به طور کامل وارد کنید
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: زیاد
  سوال 1: 4
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: زیاد
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: زیاد
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: زیاد
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: زیاد
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: زیاد
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: زیاد
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: زیاد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: زیاد
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: زیاد
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: زیاد
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: متوسط
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: زیاد
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: زیاد
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: پاسخ وب سرویس: لطفا فیلدهای الزامی را به طور کامل وارد کنید
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: 1401/06/31
  جنسیت: مرد
  سن: 35
  تحصیلات: کارشناسی ارشد
  شغل: مدیر کیفیت
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: تائید صلاحیت آزمایشگاه های همکار استاندارد
  شناسه خدمت: 13011456100
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: 20
  پاسخ وب سرویس: لطفا فیلدهای الزامی را به طور کامل وارد کنید
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: متوسط
  سوال 1: 3
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: متوسط
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: متوسط
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: متوسط
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: خیلی کم
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: کم
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: کم
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: کم
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: خیلی کم
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: خیلی کم
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: خیلی کم
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی کم
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: خیلی کم
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: کم
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: کم
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی کم
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
 • تاریخ مراجعه: 1401/06/29
  جنسیت: مرد
  سن: 36
  تحصیلات: فوق لیسانس
  شغل: آزمایشگاه همکار استاندارد
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟: تائید صلاحیت آزمایشگاه های همکار استاندارد
  شناسه خدمت: 13011456100
  پاسخ وب سرویس: خطا در ثبت اطلاعات رخ داده است
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: متوسط
  سوال 1: 3
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت: متوسط
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: متوسط
  نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: خیلی کم
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: کم
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما: خیلی کم
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها: خیلی کم
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: کم
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت: خیلی کم
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت: کم
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: متوسط
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: کم
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: کم
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و... ) به بخش های مختلف: کم
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت: متوسط
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی کم
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید: با سلام
  برای ثبت نام و گرفتن کد کاربری و رمز چند روزه مراجعه میکنم ایکونهای دیگه باز میشه ولی ایکون ثبت نام اصلا باز نمیشه تماس هم میگیرم با خانم حسن پور به هیچ عنوان پاسخگو نیستن الان من باید چکار کنم

12345678910...>>>