ارزیابی انطباق خدمات، کالاهای داخلی، صادراتی و وارداتی

معرفی ارزیابی انطباق کالاهای تولید داخل : ایـن حوزه خدمات خود را  چهـار دفـتر نظـارت بر اجـرای اسـتاندارد صنایع فلـزی، دفتر نظارت بـر اجرای اسـتاندارد صنایع غیرفلزی، دفتر نظارت بر صنایع غذایی، آرایشـی، بهداشـتی و حلال و دفتر نظارت بر اسـتاندارد معیارهـای مصرف انرژی و محیط زیسـت را ارائه می نماید.
. بیشتر


معرفی ارزیابی کیفیت : معاونـت ارزیابـی کیفیت امور مربوط به سیاسـتگذاری کلان کشـور در زمینه کیفیـت و ارزیابی کیفی کالاهـای صادراتـی، وارداتـی و خدمـات را بـر عهـده دارد. در حـال حـاضر پنـج بخـش اصلی بـه عنوان زیرمجموعـه ایـن معاونت فعالیـت می کنند کـه عبارتند از :
  • ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
  • ارزیابی کیفیت کالا و خدمات
  • جایزه ملی کیفیت ایران
  • دبیرخانه راهبرد ملی کیفیت ایران
  • مرکز همکاری ها و تفاهم نامه های بین دستگاهی
. بیشتر
 

 
راهنمای گردش کار نظارت براجرای استاندارد:
راهنمای گردش کار مدیریت بازرسی آسانسورها:


راهنمای گردش کارثبت نام شرکت های بازرسی کننده و تولید کننده آسانسور: