تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی

مرکـز ملی تاییدصلاحیت ایران مشـتمل بر سـه معاونـت «تایید صلاحیت نهادهای بازرسـی کننده کالا، خدمات و انرژی، تاییدصلاحیت آزمایشگاه ها و تاییدصلاحیت نهادهای گواهی کننده با سه گروه تایید صلاحیـت نهادهـای گواهی کننده سیسـتم های مدیریتی، گـروه تاییدصلاحیت نهادهـای گواهی کننده سیسـتم های اشـخاص و گـروه تاییدصلاحیـت نهادها و مراکز آموزشـی» اسـت. انجام امـور مربوط به ارزیابی و تاییدصلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق بر اسـاس الزامات اسـتانداردهای بین المللی به عهده این سـه معاونـت و گروه های تحت مدیریت آنهاسـت. بیشتر
 
راهنمای گردش کار فرآیند تایید صلاحیت نهادهای بازرسی:

راهنمای گردش کار ارزیابی برای صدور و یا تجدید گواهینامه شرکت های گواهی کننده:


راهنمای گردش کار ارزیابی برای تمدید، تعلیق و یا ابطال گواهینامه شرکت های گواهی کننده:


گردش کار تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO 17025: