social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

معرفی اندازه شناسی

فعالیت های اندازه شناسـی شـامل كالیبراسـیون، آزمون و اندازه گیری ، روندهای ارزشـمندی هسـتند که کیفیـت بسـیاری از فعالیت هـای صنعتـی و نیـز فعالیت هـای مرتبـط با کیفیـت زندگـی و فرآیندها را تضمیـن می کننـد. ایـن روند نیازمنـد اثبات برقراری قابلیت ردیابی اسـت که اهمیـت آن همتراز فرآیند اندازه گیـری اسـت. تعریـف و بـه رسـمیت شـناخنت شایسـتگی کسـانی کـه در اندازه شناسـی فعالیـت دارنـد، در هـر سـطحی از زنجیـرۀ قابلیت ردیابی ضروری اسـت.  بیشتر
 
راهنمای گردش کار فرآیند صدور یا تمدید مجوز فعالیت باسکول های ثابت:

راهنمای گردش کار پلمپ گذاری وسایل توزین سبک: