دوشنبه 20 آذر 1402   02:05:47
نظر سنجی
گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی CODEX-
1394/8/18 دوشنبه
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی CODEX
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی کدکس غذایی مستقر در دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین

استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران، به منظور مشارکت سازمان یافته در تدوین استانداردهای

کدکس مواد غذایی، حضور آگاهانه در عرصه بین الملل و انعکاس نظرات در جهت حفظ مصالح و منافع ملی و تسهیل

تجارت مواد غذایی در بازار جهانی فعالیت داشته و در راستای ساماندهی ذی نفعان و ذی ربطان در حوزه های مربوط،

ایجاد زمینه مناسب همکاری و تعاملات برون کشوری، موارد زیر را پیگیری می نماید:
.      تاسیس و فعال سازی کمیته های متناظر با کمیته های فنی کمیسیون بین المللی کدکس مواد غذایی که

برحسب ضرورت و پتانسیل موجود در کشور انجام می گردد؛
.      بررسی مدارک، پاسخ دهی یا اعلام نظر نسبت به پیش نویس های استاندارد های بین المللی مواد غذایی با

مشارکت موثر کمیته های تخصصی فنی؛
.      پذیرش مسئولیت گروه های کاری الکترونیکی و رهبری پروژه های استانداردهای بین المللی؛
.      پیشنهاد تدوین استاندارد های بین المللی به رهبری ایران و با همکاری کمیته های فنی متناظر؛
.      حضور موثر در نشست های بین المللی مرتبط با کمیسیون کدکس مواد غذایی در سطح فنی و سیاستگذاری.
مطالب مرتبط:
فرمهای مرتبط: