دوشنبه 20 آذر 1402   03:23:36
نظر سنجی
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی-13/7/94-iso
1394/7/13 دوشنبه
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی ISO
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی ISO مسئولیت ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع و ذی ربط را در حوزه فعالیت های فنی و سیاست گذاری سازمان ISO در راستای حفظ منافع ملی و بیان مواضع کشور در تدوین استانداردهای بین المللی به عهده دارد.
از جمله وظایف کاری این گروه می توان موارد ذیل را ذکر نمود:
  •       تاسیس کمیته های متناظر با کمیته های فنی و سیاست گذار ISO که بر حسب ضرورت و پتانسیل های موجود در کشور انجام می شود.
  •      پاسخ دهی و ارائه نظر موثر و به موقع به مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی با مشارکت کمیته های فنی
  •       توسعه همکاری با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از طریق پذیرش وظایف دبیرخانه ای کمیته های فنی / فرعی بین المللی ISO
  •       پذیرش مسئولیت گروه های کاری و رهبری پروژه های استاندارد های بین المللی 
  •       پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی به رهبری ایران با همکاری کمیته های فنی متناظر
  •       حضور موثر در نشست های بین المللی سازمان ISO  در سطح سیاست گذاری و فنی
 
مطالب مرتبط:
آرشیو الکترونیکی مطالعات تطبیقی