دفتر آموزش و ترویج استاندارد

نام و نام خانوادگی: فریبرز قریب
سمت: مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد
آدرس محل کار: تهران – میدان ونک – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار:
سابقه کاری :

- مامور از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با 30سال سابقه کاری

- مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران

ایمیل : gfariborz@yahoo.com
میزان تحصیلات:

- دکتری زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ رسوبی 

- کارشناسی ارشد گرایش رسوب شناسی و سنگ رسوبی 

- کارشناسی زمین شناسی