پژوهشگاه استانداردنام و نام خانوادگی: علی اصغر صباغ الوانی
سمت: سرپرست پژوهشگاه استاندارد
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32818855 (026)
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: