معاونت نظارت بر اجرای استاندارد

نام و نام خانوادگی: محمدرضا درگاهی
سمت: سرپرست معاونت نظارت بر اجرای استاندارد
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32861147 (026)
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: