معاونت ارزیابی کیفیت

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان ساده
سمت: معاون ارزیابی کیفیت
آدرس محل کار: تهران – میدان ونک – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 88889803 (021)
سابقه کاری :
ایمیل :- e.sadeh@inso.gov.ir
میزان تحصیلات: