اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمدسجاد گازر
سمت: سرپرست دفتر نظارت بر استاندارد خدمات و معیارهای مصرف انرژی
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32861105-6 (026)
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: دکتری مکانیک