دفتر نظارت براستاندارد صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و حلال

نام و نام خانوادگی: زهرا پیراوی ونک
سمت: سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32817799 (026)
سابقه کاری : کارشناس استاندارد، هیئت علمی، رییس پژوهشکده غذایی و کشاورزی، مدیرگروه پژوهشی مواد غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد
ایمیل : zpiravi@gmail.com, zpiravi@standard.ac.ir
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی