مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی: امیر فرهادی
سمت: رییس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32823713 (026)
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: