یکشنبه 9 بهمن 1401   00:20:57
1392/1/7 چهارشنبه
Iranian National Standards Organization
مشارکت در تدوین استانداردهای OIMLبيشتر
آشنایی با سازمان OIML

معرفی سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی

وظیفه سازمان OIML عبارتست از تدوین استانداردهای وسایل اندازه گیری و تهیه و تدوین مدارک لازم در زمینه الزامات  اندازه شناسی برای وسایل اندازه گیری، که باید مورد کنترل قانونی قرار گیرند. یکی از اصلی ترین وظایف این سازمان ایجاد زبان مشترک بین کلیه کشورهای عضو سیستم متریک می‌باشد، بطوریکه هر شخص در هر گوشه از جهان از اصطلاحات مطرح در این زمینه برداشتی کاملا یکسان داشته باشد و در این راستا در سال 1978 میلادی اقدام به انتشار واژه‌نامه‌ای تحت عنوان واژه نامه بین‌المللی اصطلاحات عمومی و اساسی در مترولوژی نمود.

انتشارات سازمان OIML

سازمان OIML مدل اجباری اسناد و توصیه نامه ها را تدوین می کند تا اعضای آن  با یک دید بین المللی، قوانین ملی خود را برای وسایل  اندازه گیری با مشخصات و ویژگی های گوناگون تدوین کنند. افزایش تدوین راهنماهای ملی با بهره گیری از راهنماهایOIML ، تولید کنندگان را بیشتر و بیشتر به سمت توصیه نامه های بین المللی سوق می دهد تا آنها از ویژگیهای بین المللی برای عملکردهای اندازه شناسی و آزمون مطمئن شوند.



پیش نویس اسناد و توصیه نامه ها در کمیته های فنی یا فرعی که متشکل از اعضای دولتی می باشند، تدوین می شود. برخی موسسه های بین المللی و ملی به عنوان مشاور حضور فعال دارند.

سازمان OIML با سایر سازمان ها همانند ISO وIEC  تشریک مساعی داشته و هدف از این همکاری جلوگیری از تدوین الزامات متناقض است. در نتیجه هم  تولید کنندگان و هم  استفاده کنندگان دستگاههای اندازه گیری و تست های آزمایشگاهی و سایر افراد می توانند به طور همزمان از این اسناد استفاده نمایند.

عناصر اصلی توصیه نامه های بین المللی شامل موارد ذیل است :

1.    هدف و دامنه کاربرد

2.    واژگان الزامات اندازه شناسی

3.    الزامات اندازه شناسی- الزامات فنی

4.    روشها و تجهیزات مورد نیاز برای آزمون و صحه گذاری انطباق الزامات

5.     فرمت گزارش آزمون

 انتشارات سازمان OIML در 4 گروه اصلی زیر قرار می گیرند:

·      توصیه نامه‌های بین المللی (International Recommendations, R): قوانینی که به صورت یک الگو، ویژگی های اندازه شناسی مورد نیاز برای دستگاه های اندازه گیری خاص و همچنین تجهیزات بررسی انطباق دستگاههای اندازه گیری با ویژگی های مذکور را تعیین می کنند. اعضای دولتی OIML باید این توصیه نامه ها را تا بیشترین حد ممکن اجرا نمایند.

·      اسناد بین‌المللی (International Documents, D): ماهیت اطلاعاتی دارند و هدف آنها هماهنگ سازی و ارتقاء کارهای مربوط به اندازه شناسی قانونی می باشد. در این ارتباط می توان به مدرک قوانین اندازه شناختی اشاره کرد که می تواند به عنوان قاعده‌ای برای تدوین قانون اوزان و مقیاسها و دستور‌العمل های اجرایی در کلیه کشورهای عضو مورد استفاده قرار گیرد.

·      راهنماهای بین المللی(Guides, G): مدارک اطلاعاتی هستند که برای اعمال الزاماتی خاص به اندازه شناسی قانونی، راهنمایی هایی را ارائه  می کنند.

·      مدارک بین المللی پایه (International Basic Publications, B):  قوانین عملیاتی ساختارها و سیستم های مختلف OIML را تعریف می کنند.

کمیته های فنی و فرعی OIML

در بین کمیته های فنی و زیر کمیته های آن ها اجماع بین المللی وجود دارد و ترکیب آن ها شامل نمایندگانی از اعضای دولتی و سازمانهای فنی و استانداردسازی بین المللی و اعضای منطقه ای  است.

کارشناسان راهنما های بین المللی اندازه شناسی  و روش های اندازه گیری دستگاه های اندازه گیری را زیر نظر دبیرخانه با توجه به کنترل قانونی تدوین می کنند.