دوشنبه 20 آذر 1402   02:27:56
نظر سنجی
لیست کمیته های فنی متناظر ایزو
1395/7/14 چهارشنبه
آرشیو الکترونیکی مطالعات تطبیقی
 
ISO
 
جزوه حاضر با عنوان "راهنمای فرآیند بازنگری دوره ای استانداردهای سازمان ایزو" ترجمه
 "Guidance on the Systematic Review Process in ISO" می باشد.
تعداد صفحات: 30 صفحه


 
جزوه حاضر با عنوان "راهنمای پورتال رای گیری الکترونیکی (ایزو)" ترجمه 
"Electronic Balloting Portal" می باشد.


تعداد صفحات: 19 صفحه


 
جزوه حاضر با عنوان "اندازه شناسی، استانداردسازی و ارزیابی انطباق" ترجمه مقاله 
"Metrology, Standardization and Conformity assessment" می باشد.

تعداد صفحات: 5 صفحه


دانلود


 
جزوه حاضر با عنوان "راهنمای الگوی کامنت" ترجمه راهنمای "commenting template guidlines" می باشد.

تعداد صفحات: 6 صفحه

دانلود

 
IEC
 
جزوه حاضر با عنوان "انرژی های تجدید پذیر" ترجمه "Renewable Energy"  می باشد.

تعداد صفحات: 25 صفحه


دانلود

 
جزوه حاضر با عنوان "اینترنت اشیاء" ترجمه "Internet of Things"  می باشد.

تعداد صفحات: 21 صفحه


دانلود


CODEX
 
جزه حاضر با عنوان "10 نکته مفید برای شرکت های کوچک و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه در این شرکت ها" ترجمه "10 Good things for SMEs" می باشد.

تعداد صفحات: 13 صفحه

دانلود

 
 

 
جزوه حاضر ترجمه "سیستم های کنترل مواد غذایی، تضمین کننده ایمنی مواد غذایی" ترجمه "National food control system, assuring food safety" می باشد.

تعداد صفحات: 10 صفحه


دانلود
 

 
جزوه حاضر با عنوان "نظارت یکپارچه بر مقاومت ضد میکروبی" ترجمه 
"Integrated surveillance of antimicrobial resistance in foodborne bacteria" می باشد.

تعداد صفحات: 29 صفحه


دانلود


OIML
 
جزوه حاضر با عنوان "اندازه شناسی قانونی" ترجمه "Legal Metrology" می باشد.

تعداد صفحات: 7 صفحه

دانلود


 
جزوه حاضر با عنوان "ساختار ها و روش های اجرایی تدوین انتشارات OIML" ترجمه 
مدرک "OIML B 6-1" می باشد. 

تعداد صفحات: 42 صفحه


دانلود


 
جزوه حاضر با عنوان "قوانین حاک بر ترجمه، حق انحصار چاپ و توزیع مدارک OIML" ترجمه مدرک "OIML B 11" می باشد.

تعداد صفحات: 2 صفحه


دانلود


 
استاندارد ملی 4723 با عنوان "واژه نامه بین المللی اندازه شناسی مفاهیم پایه و عمومی و اصطلاحات مربوط" از منبع :
ISO/IEC GUIDE 99:2007(E/F): International vocabulary of metrology — Basic and general
concepts and associated terms(VIMN
تدوین شده است.
این استاندارد با هدف کاهش اختلاف در مفاهیم پایه اندازه گیری در تدوین استانداردها در کلیه حوزه های مرتبط با اندازه گیری مانند شیمی، فیزیک، مهندسی، پزشکی، بیولوژی و ... در سطح بین المللی و ملی تدوین شده است.


دانلود


 
(OIML V 2-200 Edition 2012 (E/F
 International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and
(Associated Terms (VIM