اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

چهارشنبه1401/9/9

12:31:4

363

استانداردهای ملی ایران به شماره 1-12015 و 7515

در اجرای مفاد تبصره یک مادّه 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد فهرست آخرین فرآورده های تحت پوشش استاندارد اجباری، برای تولیدات داخلی و صادرات و واردات، که در کمیته های ملی مربوطه مورد تصویب قرارگرفته، به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ردیف عنوان شماره استاندارد توضیحات تاریخ اجرا
1 گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده -قسمت 1- تعاریف و ویژگیها 1-12015 اصلاحیه اول تجدید نظر اول 1 ماه پس از انتشار آگهی
2 ورقه های صاف سیمان الیافی - ویژگی‏ها و روشهای آزمون 7515 تجدید نظر اول
الزامات قانونی:
در کلیه موارد مذکور تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ملاک عمل خواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی: www.inso.gov.ir و یا در تهران به سازمان ملی استاندارد واقع در میدان ونک؛ و در استان ها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.
دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی