دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی

 
نام و نام خانوادگی: دکتر میثم شکوری
سمت: مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32822225 (026)
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: