اخبار سازمان

زمان بندی رفع تعلیق 9 استاندارد و الزام وسایل نقلیه

1401/11/2 یکشنبه

به گزارش دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران، براساس مصوبات یکصد و پانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد تمام تولید کنندگان و واردکنندگان وسایل نقلیه طبق زمان بندی جدول زیر مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت الزامات مشروحه اقدام لازم را به عمل آورند.
گروه خودرویی چراغ روشنایی در روز چراغ اتوماتیک نشانگر تعویض دنده نشانگر فشار باد تایر کنترل پایداری در ترمزگیری حفاظت از عابر پیاده استحکام کابین هشدار انحراف از مسیر سیستم ترمز اضطراری پیشرفته
گروه خودرویی M1
( خودروهای دارای حداکثر 8 صندلی علاوه بر صندلی راننده)
پایان اسفند 1401 پایان اسفند 1401 پایان تیر 1402 پایان تیر 1402 پایان تیر 1402 پایان تیر 1402 فاقد کاربرد فاقد کاربرد فاقد کاربرد
گروه خودرویی M2
(خودروهای دارای بیش از 8 صندلی علاوه بر صندلی راننده تا جرم حداکثر 5 تن یا کمتر)
پایان اردیبهشت 1402 پایان اردیبهشت 1402 فاقد کاربرد فاقد کاربرد پایان تیر 1402 فاقد کاربرد فاقد کاربرد پایان تیر 1402 پایان تیر 1402
گروه خودرویی M3
(خودروهای دارای بیش از 8 صندلی علاوه بر صندلی راننده و جرم بیش از 5 تن)
پایان اردیبهشت 1402 پایان اردیبهشت 1402 فاقد کاربرد فاقد کاربرد پایان تیر 1402 فاقد کاربرد فاقد کاربرد پایان تیر 1402 پایان تیر 1402
گروه خودرویی N1
(خودروهای وسایل نقلیه موتوری گروه N با جرم حداکثر 3.5 تن)
پایان اردیبهشت 1402 پایان اردیبهشت 1402 فاقد کاربرد پایان تیر 1402 پایان تیر 1402 پایان تیر 1402 پایان تیر 1402 فاقد کاربرد فاقد کاربرد
گروه خودرویی N2
(خودروهای وسایل نقلیه موتوری گروه N با جرم بیش از 3.5 تن تا 12 تن)
پایان اردیبهشت 1402 پایان اردیبهشت 1402 فاقد کاربرد فاقد کاربرد پایان تیر 1402 فاقد کاربرد پایان تیر 1402 پایان تیر 1402 پایان تیر 1402
گروه خودرویی N3
(خودروهای وسایل نقلیه موتوری گروه N با جرم بیش از 12 تن)
پایان اردیبهشت 1402 پایان اردیبهشت 1402 فاقد کاربرد فاقد کاربرد پایان تیر 1402 فاقد کاربرد پایان تیر 1402 پایان تیر 1402 پایان تیر 1402