اخبار سازمان

اجرای صد ‌‌درصدی قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در سازمان ملی استاندارد ایران

1401/11/10 دوشنبه

همه نیروهای ایثارگر شرکتی سازمان ملی استاندارد ایران که به صورت تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری این سازمان مشغول به کار هستند به صورت استخدام رسمی تبدیل وضعیت شدند.

به گزارش دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران، این سازمان تکالیف خود را در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع «تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتی طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران» به صورت کامل و صددرصدی اجرا نموده است.

در همین راستا، تعداد 241 نفر از نیروهای ایثارگر شرکتی که به صورت تمام وقت در فعالیت های مربوط امور جاری سازمان مشغول بودند را به صورت رسمی تبدیل وضعیت کرده است.