اخبار سازمان

عملکرد مراکز آموزشی همکار در استانهای کشور ارزیابی می شوند

1401/11/4 سه‌شنبه

دفتر آموزش و ترویج استاندارد، تا پایان سال جاری، عملکرد ادارات کل استانی در حوزه های تأیید صلاحیت مراکز آموزشی همکار، تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت و آموزش های برون سازمانی و درون سازمانی و ترویج را بررسی و ارزیابی می کند.
در همین راستا، تیم ارزیابی در  نیمه دوم دی ماه با حضور در ادارات کل استاندارد استان های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، عملکرد این ادارات کل را بررسی و از نزدیک در جریان فعالیت و مشکلات موجود قرار گرفت.
تیم ارزیاب ، هدف از تأیید مراکز آموزشی همکار را بکارگیری مراکزی با کادر هیأت علمی متخصص و مجرب  برشمرد که بتوانند وظایف آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل استاندارد استانی را به نحو شایسته انجام دهند.
در جریان این بازدیدها، دکتر فریبرز قریب، مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد با تاکید بر رعایت مبانی قانونی و جلوگیری از تعارض منافع افزود: هرگونه بهره گیری این مراکز از ظرفیت و توانمندی های علمی کارکنان ادارات کل استاندارد استان ها در زمینه آموزش باید در چارچوب مقررات جاری سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته و در راستای ترویج استاندارد، با رعایت اصول امانتداری و جلوگیری از تعارض منافع و تایید و نظارت عالیه مدیرکل استان انجام گیرد.
تیم ارزیابی دفتر آموزش و ترویج استاندارد، از چند مرکز آموزشی همکار استان بازدید به عمل آورد و به منظور بهبود فعالیت ها و همسو نمودن مراکز با سیاست های جاری سازمان در حوزه آموزش، توصیه هایی را به مدیران عامل مراکز آموزشی همکار ارائه داشتند.