اطلاعیه و فراخوان

کنسرو نیزه ماهی (بادبان و مارلین ماهی) در روغن- ویژگی ها و روش های آزمون

استاندارد ملی ایران به شماره 7634

1401/8/9 دوشنبه

نظر به اینکه استاندارد ملی ایران به شماره 7634 تحت عنوان کنسرو نیزه ماهی (بادبان و مارلین ماهی )در روغن- ویژگی ها و روش های آزمون، مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد، به اطلاع عموم می رساند تجدید نظر اول این استاندارد در یک هزار هشتصد و نهمین  اجلاسیه کمیتة ملی استاندارد خوراک و فرآورد های کشاورزی مورخ 1399/12/12 مورد تصویب قرار گرفته است؛ لذا کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان این فرآورده سه ماه پس از انتشار این آگهی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مورد اشاره اقدام لازم بعمل آورند.
اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.inso.gov.ir و یا در تهران  به سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند
دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی
برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.